کتاب خمره

اثر لوئیجی پیراندلو از انتشارات نیلا - مترجم: نسترن شیرازی-برندگان جوایز ادبی