کتاب تعالی اگو

اثر ژان پل سارتر از انتشارات ناهید - مترجم: عادل مشایخی-برندگان جوایز ادبی

First published in France in 1937, this important essay marked a turning point in Sartres philosophical development. Before writing it, he had been closely allied with phenomenologists such as Husserl and Heidegger. Here, however, Sartre attacked Husserls notion of a transcendental ego. The break with Husserl, in turn, facilitated Sartres transition from phenomenology to the existentialist doctrines of his masterwork, Being and Nothingness, which was completed a few years later while the author was a prisoner of war.


خرید کتاب تعالی اگو
جستجوی کتاب تعالی اگو در گودریدز

معرفی کتاب تعالی اگو از نگاه کاربران
من برای اولین بار این کتاب را در یکی از دغدغه های شگفت انگیز در دفتر خاطرات شادمانی FSU خوانده ام. من از آن چیزی به دست نمی آورم، اما احساس خوبی از رضایتمندی داشتم چون در قفسه ی کتابم نگاه کردم، به من دلگرم شد. من آن را درک نکردم من سارتر را درک نمی کنم آنجا، گفتم. پذیرش مناسب روزی که متوجه شدم از تحصیل خارج از کالج بوده ام تا زمانی که در دانشگاه بودم - اشک. باید آن را دوباره امتحان کنید

مشاهده لینک اصلی
سارتر با استفاده از پدیده شناسی (عمدتا قصد آگاهی) به فاش کردن ماهیت داستانی من در تجربه می پردازد. با توجه به سارتر، ایگو و یا من از طریق آگاهی بازتابی @ (51)، به عنوان اصلاح آگاهی خود به خود از Erlebnis است. در نهایت، این تفکر رادیکال از آگاهی غیر متمدنانه سارتر که در جهان جاسازی شده است، به نظر نمی رسد بسیار متفاوت از جهان زندگی هسرل و Merleau-Ponty است. اما شاید من فقط به اندازه کافی از دو مورد به اندازه کافی خواندن تفکیک را نداشته باشم. اگرچه سارتر در نمای پرده ای از انحصار متعالی، در فراتر رفتن از این احساس از خود در پیدا کردن فراموشی از خود، ساخته شده یا نوشته شده به تجربه توسط انعکاس اما به نظر می رسد که سارتر به این معنا است که هدف قصد، شهود، خود چیزی است - که این یک ماهیت مطلق یا مفهومی نیست. او این نابغه را به طور مستقیم از هوسرل به ارث می برد. اما آیا می توانیم وجود خودش را درک کنیم یا در خارج از ما باقی می ماند، فراتر از ما، به عنوان دیگر؟ آگاهی چگونه کار می کند؟ آیا در روابط خود با دیگران فعال یا غیر فعال است؟ این سوالات، که سارتر به نظر می رسد بدون شک از هوسرل و پدیده شناسی مناسب، به احتمال زیاد باید به علاوه - به ماجراجویی است که ما نیاز به کنار گذاشتن تمام ترس از غرق شدن سر و صدا به پرتگاه.

مشاهده لینک اصلی
من · Î ± Î½Ï \"ον βιβΠفرم ± من\" من · من، من ± من \"من» من · I II · € ÏŒÏÎμÏ ‰ من من من شلیک نیم ± Ï و ضوابط Ï € Î ± Ï ‡ من من من \"من @ Îμγώ @ Î ± من ،. Î'κόμΠ± Î ± Ï € Î ± Î¯ÏƒÏ پوشه ± \"پوشه · من\" من ... Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï Î¼Ï من من \"من ... من من من € ιών οσÎ'οκίÎμÏ، ή Î'Ï من من من ... من ιμοκΠ± Î ± Î ± Ï € من \"من ... من\" من ± κÎμνά \"من · γνώσΠ· من £ Î ± من\" من € Î ± من \"ίθÎμÏ\" ι II من ... من، من ± ι Î »Î ±. \"من ± ÏƒÏ Î¿Ï ÏŽÎ½Îμι ¬ìŠ¤ì- € دوم ± من\" من θÎμΠ± من، من · Î¼Î¹Î¿Ï ... νίÎ'Î Î ± من \"من ± من\" σÎμÎ¹Ï Î ± Ï Î ± من \"من» ήγÎμι σÎ- Î »Î¿Î³Î¹ÎºÎ¬ Ï E،، ë¶ Î¬ÏƒÎ¼Î ± Ï ‡ من\" من ± من \"νο ¹ من\" من Î · من \"من μÎμνο. ÎšÎ¬Ï € Ï ... νάμÎμσΠσÎ- Î »± Î من ... من\" من من ... من € ¬ìŠ¤ì- من من ... من \"من Î ± ¿Î¹Î'ικά · من € Î ± من ... من ± θÎνÎ، ± Î من، من ± Î من من من من € ± Î ± Î¿Î³Î¹ÏƒÏ \"CD O، من من من Ï € Î ± من \"من · من\" من ± ιμοκΠ± Î Î ± Î ± ‰ شلیک نیم Ï CAM من \"من ± κÎμκÏ\" μÎνΠ± Î »من» من ιμοκΠ± Î ± ± Î½Ï \"ιμÎμÏ\" من ‰ Ï € ίσÎμι μιΠΠ± Î ± ÏƒÎºÏŒÏ € Î · من κόμΠ± Ï € ΠιοÎ'ικό این است که من ± \"من ·.

مشاهده لینک اصلی
کسی فقط کمی مبتنی بر

مشاهده لینک اصلی
اجازه ندهید که طول این کتاب شما را فریب دهد، چیزی جز یک خواندن نور یا مرور کلی یا فلسفه سارتر (به عنوان مثال بر خلاف اگزیستانسیالیسم یک انسان گرائی است). من به شدت به یاد داشته باشید صرف حدود یک ساعت در 5-7 صفحه از این کار، فقط واقعا در یک مقدار جزئی از اطلاعات در آن دوره از زمان است. اصل اصلی این کتاب، رد سارتر از روانشناسی پس از سلطه، روانشناسی خودمختار فروید، که به دنبال تقسیم ذهن و یا ناخودآگاه به قطعات (معروف ID، Ego و Superego). در پاسخ، سارتر، با ساختن دکارت، هايدگر و هوسرل (حتی اشاره به پروست و لا روچفوكاولد) از پدیده شناسی برای مبارزه با این ایده نادرست استفاده می کند. سارتر کارهای هوسرل را انجام می دهد، تمرکز ویژه بر اندیشه های دکارتی خود، تطبیق این روش پدیدارشناختی انقلابی، اما رد هوسرل ها را نشان می دهد که من یک ساختار رسمی از آگاهی است. به سادگی، برای سارتر، آگاهی است. این یک روح عرفانی، آرمانگرایانه نیست، بلکه صرفا یک نفی است. این است که چگونه ما جهان و چیزهایی را که ما زندگی می کنیم را می بینیم. برای درک سارتر، این احتمالا بهترین مکان نیست.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تعالی اگو


 کتاب النور و پارک
 کتاب پیش روی
 کتاب قدرت و جلال
 کتاب عشق زن خوب
 کتاب خانه
 کتاب اسب ها و آدم ها