برندگان جوایز ادبی

برندگان جوایز ادبی
 کتاب اقیانوسی در ذهن

کتاب اقیانوسی در ذهن

اثر کلر وندرپول از انتشارات پرتقال


 کتاب خاطرات

کتاب خاطرات

اثر داوید فوئنکینوس از انتشارات البرز


 کتاب اندیشه عدالت

کتاب اندیشه عدالت

اثر آمارتیاسن از انتشارات نشر نی


 کتاب کجا می روی؟

کتاب کجا می روی؟

اثر هنریک سینکیویچ از انتشارات سمیر


 کتاب عشق زیاد هم قیمتی نیست

کتاب عشق زیاد هم قیمتی نیست

اثر بریژیت ژیرو از انتشارات هیرمند


 کتاب پنج نمایش نامه

کتاب پنج نمایش نامه

اثر دیوید آیوز از انتشارات هنوز


 کتاب فریادها

کتاب فریادها

اثر لوران گوده از انتشارات نشر چشمه


 کتاب مدرک

کتاب مدرک

اثر آگوتا کریستف از انتشارات مروارید


 کتاب سه گانه ی دو قلوها 3 (دروغ سوم)

کتاب سه گانه ی دو قلوها 3 (دروغ سوم)

اثر آگوتا کریستف از انتشارات مروارید


 کتاب خورشید خانواده اسکورتا

کتاب خورشید خانواده اسکورتا

اثر لوران گوده از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه